Referat Klubmøde 6.12.2023

Orientering om hjemmesiden

Hjemmesiden er opdateret, så kik forbi. Meld gerne tilbage til Lene eller Henrik, hvis der er noget I tænker, mangler eller gerne vil have med.

Nyt om opstart af ny-løbere

Der er lavet aftale med DGI så 3 trænere fra ny løber forløbet kan deltage gratis til Royal Run, for at støtte op om ny løberne.

Anne fortæller, at der pt. er 9 der har meldt ind på at blive trænere, så der vil skulle bydes ind på træneropgaver hver 3. uge Der er møde på mandag den 11.12.23, hvor det besluttes om der sættes et hold i gang. Denne gang løbes der sammen med de øvrige løbere til træning, da det tidligere har været oplevelsen, at de nye stopper, når de skal skifte træningstidspunkt. Karin og Lene vil lave markedsføring, så der kommer fokus på forløbet. Der vil på mødet på mandag, blive talt om, hvilke tiltag der kan anvendes, for at flere ny løbere bliver i klubben.

Det vil være dejligt, hvis der kom flere med på trænerdelen. Det er ok, hvis man kan fx hver 6. uge. Alle er velkomne. Meld tilbage til Anne.

Skagen som fast klubtur.

Der har været god tilslutning til løbet i år, så derfor foreslås det, at vi fortsætter med Skagen som klubløb. I år var der ca. 40 fra klubben afsted. Lillian foreslår, at der også skal være plads til andre løb, hvis der er stemning for dette på et tidspunkt.

Anne supplerer i forhold til, at der er mange distancer i Skagen, og det er en lettere opgave at arrangere for bestyrelsen, da deltagere selv booker overnatning. Der er gode muligheder for at mødes på løbsdagen. Det har været en succes med fællesspisning lørdag aften.

Klubløb.

Der er forlods planlagt

· Byløbet Galten

· Midsommerstafetten

Derudover er der forslag om Tranbjergløbet, Silkeborg løbet, Solbjergløbet og Byfestløbet i BMI.

Byd gerne ind, hvis der er flere forslag.

Poul spørger til x-mas run den 16.12.23, men det er ikke klubløb

Anne nævner, at det er en god ide at skrive ud, hvis du deltager i et løb, så der kan laves fælles ture, uden at det nødvendigvis er et klubløb.

Tilkendegivelser om interesse for start kl. 18 om onsdagen

Fra de der pt er på træneruddannelse, skal der arbejdes på, at der laves noget om i klubben. Her blev valget at ændre tiden fra kl.19 til kl. 18 om mandagen. Der er pt mange der kommer til interval om mandagen, og færre til løbetræning om onsdagen. Derfor er bestyrelsen nysgerrig på, om der er interesse for også at begynde kl. 18 om onsdagen. Hvis tidspunktet ændres, vil det blive i det kommende år.

Villy tilføjer at der er flere der kommer til interval, da det kan være sværere at løbe selv.

Ole spørger til, om der har været negative tilbagemeldinger i forhold til mandagen. Det har været meget få. Af 18 fremmødte til klubmødet er ca. 2/3 positive overfor idéen.

Planlægning og tovholdere til nytårsløb den 31.12.23

· Ruten søen rundt

· Den kortere distance

· Forplejning i HI’et – indkøb

Claus og Hanne vil gerne stå for den korte rute. Bjørn for den lange. Lillian vil gerne købe champagne og kransekage. Der er tidlig start på søen rundt kl. 9.30 – øvrige starter kl. 10. Den korte løbetur er kl. 10.30. Der skrives på Skanderborg Løbeklub og Venner, at der er løb.

Henrik aftaler vedr. alarm.

Evt.

· Indbydelse til fællesløb lørdag den 3.2. kl. 10 ved Finn

Traditionen tro laver Finn ruter, depot og efterfølgende forplejning. Der skrives ud senere om de nærmere detaljer.

· Trailløb for ”nybegyndere” og garvede over 3 onsdage – er der interesse?

Finn vil gerne inspirere flere til at løbe trail. Derfor vil han gerne lave et forløb over 3 onsdage med 3 forskellige ruter. Forløbet påtænkes afviklet i januar måned. Meld gerne tilbage til enten Finn eller Henrik, hvis det har interesse. Der vil blive lavet PR for tiltaget.

Der er Moondance trailløb på tirsdag kl. 19, hvis det har interesse.

· Fællestræning lørdage.

Der er pt 4 der deltager til Hamburg Marathon, og Bjørn opfordrer til, at der skrives på Skanderborg Løbeklub og venner, at der løbes hver lørdag. Der laves et program, men der vil ikke være depot.

· Skadede løbere

Der afholdes et møde i trænergruppen, hvor der skal planlægges nærmere. Det er en opgave i forbindelse med træneruddannelsen.

· Søen Rundt

Søen Rundt gav et flot overskud. Der var 244 tilmeldte – målet var 150. Det vil være godt, hvis der er en mere, som vil deltage med fokus på at koordinere medhjælpere til ruterne. Pt. er der 10 tilmeldte løbere til næste år. Der laves PR ligesom i år. Der tænkes i et max på 300 deltagere. Der kommer en rabat kode til løbeklubbens medlemmer omkring nytår.

· Trailcenter

Jens spørger ind til nyt vedr. trailcenteret. Karin fortæller at byggeriet er blevet forsinket, så der er ikke nyt pt. Claus fortæller at Stilling Løbeklub er interesseret i at bruge trailcenteret.

· Feedback til trænerteamet

Claus efterspørger feedback til trænerne – Er der noget som kan gøres anderledes? Er der noget der efterspørges eller andet? Meld meget gerne tilbage.

Jens er interesseret i flere coopertest, så der kan sammenlignes resultater. Fx første og sidste gang på stadion.

Som afslutning på mødet er der en kurv som påskønnelse til trænerne for indsatsen med at varetage træningen hen over året. Derudover er der også en påskønnelse til løbskoordinatorerne til Søen Rundt og Skvæt skov løbet. Stor tak for jeres indsats.