Referat fra generalforsamling i Skanderborg Løbeklub den 17.3.2021.

  1. Valg af dirigent

Freddy byder velkommen til vores første virtuelle generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Finn som dirigent. Finn blev valgt.

Finn kan bekræfte, at generalforsamlingen er indkaldt rettidig, og dermed er beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Årsberetning for Skanderborg Løbeklub 2020-21.

Hvis man kigger tilbage på punkt 5 i referatet fra sidste års generalforsamling, så skulle jeg nu have siddet og berettet om Stjerneløbet, Klovneløbet, Tranbjergløbet, Midsommerstafetten, Kolding Ultrarun + en række løb hen over efteråret. Læg dertil en klubtur til Lübeck, foredrag med Christina fra Extreme running samt alle vores sædvanlige sociale arrangementer.

Det kommer jeg ikke til at berette om, da landet jo lukkede ned 1 uge efter sidste års generalforsamling. Det har betydet at der ikke er så meget at berette om i året der er gået.

Det blev kun til et enkelt virtuelt klubløb søndag den 17. maj hvor 21 løbere deltog i velgørenhedsløbet Littlebighelp og løb distancer mellem 5 km. og halvmaraton.

Men lidt andet er der da sket. Vi har formået at køre 2 opstartsforløb igennem og fået dem begge afsluttet med et 5 km. løb hvilket er meget imponerende med de forudsætninger der har været.

Vi har også i en vis udstrækning formået at holde gang i den sædvanlige træning i grupper af varierende størrelser.

Hver gang der er kommet en ændring i restriktionerne, har vi i bestyrelsen måtte handle ud fra nye regler, men hver eneste gang vi har spurgt trænergruppen om de var klar til at gribe træningen anderledes an endnu en gang, har vi fået positive svar. Det gælder både trænergruppen for den sædvanlige træning samt trænerne for nyløberne. Det vil jeg gerne på bestyrelses veje takke for rigtig mange gange. Uden jeres fantastiske indsats tør jeg ikke tænke på hvordan medlemstallet kunne være gået, men status er at vi er blevet ca. 20 medlemmer flere på trods af alle udfordringerne. Det er rigtig flot og tusinde tak for jeres store indsats.

Så vil det opmærksomme medlem også have bemærket at vores hjemmeside er kommet op at køre igen. Det er sket i kraft at et stort arbejde fra Bernds side og der skal lyde en kæmpe tak for din indsats herfra. Så krydser vi fingre for at der snart bliver mulighed for at bruge den mere end den sidste periode har givet mulighed for.

Vi har stadig en aftale med Liestmann, men også her har vi været udfordret af coronaen og har ikke haft mulighed for at holde arrangementer med salg til medlemmerne. Der er dog fortsat mulighed for at handle på hjemmesiden med rabat. Hvis man er i tvivl om hvordan man går, så kontakt bestyrelsen og vi hjælper jer gerne.

Så med et ønske om at det kommende år giver os lidt flere muligheder for nogle sociale arrangementer vil jeg gerne slutte dette års korte beretning med en kæmpe tak til alle jer medlemmer for måden I hat tacklet det sidste års udfordringer på.

Tak for det.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

Der er kommet en mundtlig godkendelse fra revisorerne på, at regnskabet er godkendt. Freddy afventer underskrifterne.

Freddy gennemgår regnskabet.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som derfor blev godkendt.

4. Budget og kontingent fastsættelse.

Der er lavet budget for indeværende år, som Freddy kort gør rede for.

Bestyrelsen indstiller til, at fastholde det nuværende kontingentet på kr. 100,- pr. ½ år.

Der er forslag fra Anne Jacobsen om, at give medlemmerne en refleksvest i stedet for at overveje kontingentnedsættelse. Forslaget vil blive drøftet i bestyrelsen.

Budget og kontingentfastsættelse er godkendt.

5. Kommende løb og aktiviteter.

Der har grundet omstændighederne ikke været aktiviteter.

Birthe håber på, at Midsommerstafetten den 3. juni kan afholdes som det 1. kommende klubløb. Her satser vi på stort fremmøde

Bestyrelsen vil gerne satse på nogle af traditionsløbene og en klubtur. Vi afventer situationen, og er klar til at sætte gang i klubløbene igen, lige så snart det bliver muligt.

Der arbejdes videre med det udsatte foredrag fra Christina running og der meldes ud på mailen, når der er nyt.

Der er ikke spørgsmål til punktet

6. Indkomne forslag.

  • Forslag skal sendes til Henrik (henrikmadsenskb@gmail.com) senest 20 dage før generalforsamlingen.

Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelse.

På valg er

  • Torben, formand – villig til genvalg
  • Henrik, sekretær – villig til genvalg
  • Birthe, løbs koordinator – villig til genvalg

Alle blev genvalgt til bestyrelsen.

8. Årets bamsepris

Signe kårer årets bamse. Der er lagt vægt på det store arrangement, som årets prismodtager har vist i klubregi. Bamseprisen går til Claus Bering, som har trukket et stort læs med begynderholdene, det seneste år. Claus er altid klar til at hjælpe med ruter og til træningerne. Han har øje for at byder nye løbere velkommen til, og er også et ansigt udadtil for klubben. Stort tillykke med prisen. Der følger en lille ting med til prisen, som vil blive overrakt i den kommende uge.

Claus takker for prisen. Endnu engang stort tillykke.

9. Eventuelt

Anne Jacobsen stiller spørgsmål til, om der må inviteres til løb en lørdag i foreningsregi. Det er ok i foreningsregi, hvis det er udendørs, men der må ikke fortsættes indendørs. Udendørs må vi løbe op til 25 medlemmer sammen. Der skal inviteres via klubbens mail – skanderborg-loebeklub@googlegroups.com , så det kun er medlemmer der inviteres.

Der er kommet en invitation fra Stafet for livet i maj. Bestyrelsen har meldt tilbage, at vi gerne vil være med, men der mangler en tovholder. Hvem kunne tænke sig at byde ind? Der var ikke nogen der bød ind til generalforsamlingen, så er der andre, som vil tage opgaven?

Kurt har forslag til et foredrag med Henrik Them. Ole M. stiller spørgsmål om det skal være virtuelt eller fysisk møde – et fysisk møde vil være at foretrække.

Henrik sender en besked rundt vedr. Copenhagen Marathon 2021.

Ole M. spørger vedr. Skagen Marathon. Der har været en tur i 2019. Henrik foreslår at der kan skrives ud i forhold til fælles ture. Det er helt ok, at den enkelte laver aftaler om fællesturer. Det behøver ikke være meldt ud fra bestyrelsen som klubløb eller fælles tur.

Finn afslutter mødet, som blev afviklet over al forventning.