Generalforsamling 2016

1. Valg af dirigent

AnneMette blev valgt, og takkede straks for valget.
Hun kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidig.

2. Formandens beretning

klik her for at læse formandens fulde beretning

(Åbner i et midlertidigt vindue)

Formandens beretning blev godkendt.

3. Aflæggelse af revideret regnskab, herunder kontingentfastsættelse

  • En stor tak til Alf, Anne og Sanne, som via deltagelse som hjælpere til et par cykelløb, har bidraget  til overskuddet i regnskabet.
  • Der er sendt ca. 13.000 kr. videre fra det gule løb.
  • Samlet har klubben ca. kr. 90.000,‐ på bankbogen. Regnskabet blev godkendt.
  • Kontingentet forbliver uændret ‐ kr. 200,‐ pr. år.

4. Kommende løb og aktiviteter

Pt. er der aftalt følgende klubløb Midsommerstafetten Skanderborg Sø rundt Stjerneløbet i Hammel  der kan dog komme endnu et par løb på listen. Der tænkes fortsat i at lave et fælles klubløb med overnatning ‐ gerne i udlandet. Ideer modtages gerne, så der kan nedsættes et tur udvalg. Et forslag har været at finde et løb i Nordtyskland.  Løbet skal have flere distancer, så alle løbere kan tilgodeses. Der arbejdes pt. på et til to foredrag i løbet af 2016. Nærmere om det i den kommende tid.

Jesper J. fortæller om muligheden for at stifte bekendtskab med orienteringsløb, gennem et  arrangement i løbeklubben PAN.

Jesper K. gør opmærksom på mindeløbet fra Hylke den 20. marts.

Alf foreslår at lave et løb, hvor målet er at alle medlemmer i klubben deltager. Dette for at  forsøge, at få de mange passive medlemmer inddraget i klublivet.

5. Indkomne forslag.

Der er ikke kommet forslag.

6. Valg til bestyrelse

  • Lars Jung, næstformand. Ønsker ikke genvalg
  • Freddy Nielsen, kasser. Villig til genvalg
  • Lise Medrud, suppleant. Villig til genvalg.

Freddy og Lise blev genvalgt.

Nyt bestyrelsesmedlem blev Torben. Tillykke med valget.

Tak til Lars for din indsats i bestyrelsen.

7. Årets bamsepris – Claus Bering

Lars fortæller en lille fesen historie som optakt. Prisen går til en ildsjæl i klubben. En som altid er at finde på lister, når der skal bruges frivillige, en  der løber “trailskrald”, en tidligere prismodtager, en der er djævel til Skvæt Skovløb og tovholder  på “De tre søer”.

Stort stort tillykke til Claus Bering.

8. Eventuelt

Det Gule løb

Det gule løb ‐ den 31.8.16. støtter i år Selvhjælp Skanderborg. Pengene fra årets løb skal bruges  på, at alle børnene fra Selvhjælp Skanderborgs grupper kan samles til et fælles arrangement.

Forslag til den nye bestyrelse fra Anne‐Mette om, at løbeklubben giver et beløb pr. deltager fra  løbeklubben.

Tak til Lars

Finn takker den afgående næstformand Lars for samarbejdet. i bestyrelsen

Hjælpere til Skvæt Skovløb

Alf har lagt en seddel ud vedr. hjælpere til Skvæt Skovløbet i april.

Hvad er meningen med Skanderborg Løbeklub?

Anne‐Mette og Lars stiller spørgsmålet

– Hvad vil vi gerne deltage i? ‐ Hvor meget kan vi deltage i? 

Det har været vendt i bestyrelsen, og er noget der bliver arbejdet videre med.  Kirsten nævner at det også er vigtigt, at vi kan støtte hinanden i klubben, så der ikke kun tænkes ud ad. Hanne S spørger ind til, om det at der tænkes ud over klubben, kan være baggrund for at  nogle stopper i klubben ‐ at nogle måske oplever, at der er en forventning om, at der skal bidrages.

Henrik nævner, at andre fx Stilling Løbeklub kan høres, om de vil bidrage til at løfte opgaver ‐ fx et  samarbejde med Sølund.

Villy opfordre til, at den enkelte melder ud, hvis der er noget, man ikke vil bidrage med som  frivillig, men gerne “bare” vil løbe løbet.

Generalforsamlingen sluttes med en tak fra formanden til dirigenten og til deltagerne.

 Generalforsamling 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.